ในปัจจุบันพบว่า อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ หรืออาคารเฉพาะทางมากมายในประเทศไทย ไม่ได้ถูกออกแบบ 

สำหรับงานประเภทห้องปฏิบัติการหรืองานวิจัยโดยเฉพาะ ปัญหาที่ตามมา คือ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม ปรับปรุงอาคาร ให้ได้มาตราฐาน

ความปลอดภัย ร่วมถึงค่าใช้จ่ายในรื้อถอน เปลี่ยนแปลง ระบบต่างๆเพื่อให้รองรับเครื่องมือ ค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้น ซึ่งเป็นภาระของทาง

เจ้าของโครงการทั้งสิ้น อีกทั้งบริษัทผู้ก่อสร้างและผู้ออกแบบทั่วไปที่ไม่มีประสบการณ์หรือ ความเชียวชาญ ทั้งผลงานระบบภายในห้อง

ปฏิบัติการ นั้นเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาและภาระค่าใช้จ่ายในอนาคต

Home_icon1-Service

Home_icon2-project

Home_icon3-contact